Auktoriserad redovisningskonsult SRF

Auktorisationen ger dig som kund trygghet i att din redovisning och ekonomiska planering utförs på ett korrekt sätt. Då redovisningen görs rätt redan från början sparas mycket arbetstid och därmed kostnader samt att du snabbare får en bedömning av företagets verkliga resultat.

Vi kan även bidra med ekonomiska analyser som gör att redovisningen kan bli till ett användbart arbetsredskap i din företagsledning. De förbättrade underlagen ger dig en grundtrygghet i planeringen inför framtiden och utvecklingen av ditt företag.

För de mindre företagen kan en auktoriserad redovisningskonsult ersätta revisor och revision. Istället lämnas en så kallad ”bokslutsrapport” som kvittens på att redovisningen utförts enligt god redovisningssed och skatteverkets alla regler. För de lite större företagen kan en auktoriserad redovisningskonsult ge en säkrad hög kvalitet inom redovisningen som kan sänka revisionskostnaden. Även banker och andra kreditinstitut vill ha auktoriserade redovisningskonsulter därför att de då känner sig trygga i sin bedömning av ditt företags resultat och kreditvärdighet.
.
.

Vad innebär auktorisatione

Sveriges Redovisningskonsulters Förening (SRF) och Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) har sedan ett par år tillbaka infört systemet med auktorisation av redovisningskonsulter. Gemensamt för dem är att de arbetar efter en metodik – REKO – som beskriver hur man går till väga och hur man upprätthåller kvaliteten i redovisningen. REKO är en svensk standard för redovisningstjänster.

För att erhålla auktorisation måste man ha en gedigen flerårig ekonomisk utbildning på högskolenivå och minst tre års praktisk erfarenhet inom ekonomi och ekonomisk konsultation. För att upprätthålla medlemskapet och auktorisationen måste medlemmarna genomgå aktualitetsutbildningar, följa SRF:s etiska regler, uppfylla SRF:s krav på yrkeskvalitet, genomgå kvalitetskontroll och inneha godkänd ansvarsförsäkring. SRF tillhandahåller även bra analysverktyg, arbetsmallar och möjligheten till konsultationer av högt kvalificerade experter inom bokföring och redovisning, ekonomistyrning, beskattning och juridik.

SRF är den ledande branschorganisationen för redovisnings- och ekonomikonsulter i Sverige. Läs mer om SRF på www.srfkonsult.se